top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten die Tout vert sluit als verkoper van cosmetica producten en doe het zelf producten en als organisator van workshops.

1.2 Tout vert aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of condities van de klant (hierna: "Klant"), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of condities door Tout vert schriftelijk zijn aanvaard.

Overeenkomst

2.1 Alle verkopen van Tout vert worden door Tout vert schriftelijk (per e-mail of digitale bevestiging) bevestigd.

2.3 De Klant wordt tevens geacht de bestelling van Tout vert te hebben aanvaard indien hij de uitvoering van de bestelling heeft aangevraagd.

2.4 Eventuele (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijken van de orderbevestiging van Tout vert , zijn voor Tout vert alleen bindend indien Tout vert deze afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd.

Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Tout vert staat vast.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of in de toekomst geheven door de overheid, of het nu gaat om de federale overheid, de staat of de lokale overheid, direct of indirect, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 Tout vert is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren onderhevig zijn geweest aan een verhoging. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Tout vert van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Tout vert zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Tout vert schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 De Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft met het verrichten van de verschuldigde betalingen. Er kan een vertragingsrente van 12% per jaar in rekening worden gebracht.

3.6 In alle gevallen blijft Tout vert , zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verplichtingen is nagekomen en de betaling(en) volledig door Tout vert is ontvangen.

3.7 Na afloop van de overeenkomst worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht om de goederen op te slaan indien het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product door Tout vert . De 1% kosten worden elke week samengesteld totdat het openstaande factuurbedrag volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Tout vert heeft het recht om een minimum van 100% vooruitbetaling te bevelen bij online verkoop van de goederen.

Levering en vertragingen

4.1 Tout vert is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan gezien worden als een apart contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of liften passen. Prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Tout vert is vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering substantieel belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, het gebied en het segment van de leveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bv. overstroming, ijs, oogstverlies, enz.), export- en importbeperkingen, productieproblemen, pandemieën, COVID 19, problemen bij de aankoop van goederen, bedrijfsstoringen (defecte apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, gebrek aan personeel of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden, worden beschouwd als aanzienlijke belemmeringen voor de prestaties.

4.3 In geval van een substantiële belemmering van de uitvoering volgens artikel 4.2 is Tout vert gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van een dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlengingstermijn langer is dan twee maanden, dan kan Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor een der partijen onredelijk blijkt voordat de verlengperiode is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Tout vert zal de duur van de verlengperiode aan de Klant mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Tout vert gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingsperiode goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.

4.5 Indien de Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Tout vert , dan is Tout vert gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen dat de Klant achterstallig was naast een redelijke termijn voor het maken van passende afspraken. Tout vert is tevens gerechtigd om haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de Klant in gebreke is. In het geval dat de Klant in staat van faillissement verkeert, kan Tout vert ofwel haar verplichtingen opschorten ofwel verdere leveringen annuleren; eventuele schade die door de Klant wordt geleden is voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van het toepasselijke E.U. recht is Tout vert gerechtigd om van de Klant naar behoren gewaarmerkte kopieën van de douanedocumenten te verlangen, waaruit blijkt dat de door Tout vert geleverde goederen in het land van bestemming buiten de E.U. in het vrije verkeer zijn gebracht.

Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en nagaan of de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen bij Tout vert aan te komen. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen geen afbreuk aan de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Tout vert is gerechtigd om na ontvangst van een melding van het gebrek alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn vastgesteld of totdat het gebrek volledig is verholpen.

Risico- en eigendomsoverdracht

6.1 Het risico van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering.

 

6.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, in afwachting van betaling door Opdrachtgever, alsmede goederen die ten onrechte door Opdrachtgever worden afgekeurd of niet worden geaccepteerd, zullen door Tout vert voor rekening en risico van Opdrachtgever worden bewaard en opgeslagen.

6.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Tout vert , tenzij en totdat Tout vert de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle bijkomende kosten, zoals rente, liggelden, kosten, uitgaven, etc..

6.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant is Tout vert , onverminderd de overige rechten van Tout vert , gerechtigd om onmiddellijke her levering te verlangen van de goederen waarvoor zij een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud.

6.5 Totdat de betaling voor de goederen is geschied, is de Klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is en zal hij, voor zover mogelijkde goederen apart te houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van Tout vert ;

Tout vert onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle vorderingen van derden die de goederen kunnen beïnvloeden; en de goederen adequaat te verzekeren.

Aansprakelijkheid

7.1 Indien aansprakelijkheid van Tout vert wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met Tout vert overeengekomen koopprijs. In geen geval is Tout vert aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van de garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

Ontheffing

8.1 Het verzuim van Tout vert om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de rechten van Tout vert om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.

Beperking van actie

9.1 Geen enkele actie van de Klant zal worden ondernomen tenzij de Klant Tout vert eerst schriftelijk op de hoogte stelt van elke vermeende klacht tegen Tout vert binnen dertig (30) dagen nadat de klacht van de gebeurtenis voor het eerst aan de Klant bekend is geworden en een actie door de Klant wordt gestart binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde ondernemingsrechtbank te Brussel, België.

10.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.3 De toepasselijkheid van het V.N.-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten in Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

 

Naleving van wetten en normen

11.1 Tout vert belooft of verklaart niet dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met enige wet, verordening, reglementen of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Tout vert of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen volgens de wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor: de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor dergelijk gebruik.

Intellectuele eigendom

12.1 De verkoop van goederen aan de Klant zal geen enkele licentie of recht onder enig intellectueel eigendomsrecht overdragen, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige intellectuele eigendomsinbreuk als gevolg van de invoer en/of het gebruik van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige vorm van verwerking.

Privacy & Safety

WORKSHOPS

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven bij elke workshop.

De duur van de workshop is 2uur tenzij anders weergegeven in de informatie.
Het voorziene begin- en eind uur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

De inschrijving voor workshops zijn op voorhand te betalen.
Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden.

Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail op het door de klant opgegeven emailadres.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling. 

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.
Hierin kan u ook alle informatie terugvinden i.v.m. de workshop alsook hoe er te geraken.

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit steeds te melden via e-mail naar info@toutvert.be.

De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulatie. *

Voor de annulatie wordt steeds 10 euro administratieve kosten gerekend, ongeacht de termijn.*

* Bij annulatie tot 2 weken (14 dagen) voor de workshop, wordt de restwaarde omgezet in een waardebon (- de administratieve kosten*).

* Bij annulatie vanaf 2 weken (14 dagen) voor de workshop, wordt er geen retributie meer voorzien. Dan is het enkel mogelijk om je ticketje aan iemand anders door te geven. * Dit heeft als reden dat op die moment alle materialen en producten reeds voorzien of aangekocht werden voor alle deelnemers.

Een deelnemer kan een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Dit dient gemeld te worden aan (Tout vert) via e-mail.

 

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Wanneer Tout vert door uitzonderlijke omstandigheden of overmacht de workshop moet annuleren, zal er geen terugbetaling plaatsvinden maar worden de inschrijvingen verplaatst naar een latere datum.

 

Ondernemingsgegevens:

Tout vert
Wolvertem

BE0786.310.011
info@toutvert.be

B2B VERKOOP

Interesse in de skincare producten of badproducten van Tout vert B2B in te kopen? 

Of interesse om workshops in je zaak te organiseren? 

Wil je onze DIY boxen verkopen? 

Stuur gerust een mailtje naar info@toutvert.be

BETAALMOGELIJKHEDEN

  • Credit / Debit Cards

  • PAYPAL

bottom of page